రవి రోజాపువ్వు కాదు

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

రవి స్కూల్ డైరీ లో టీచర్ రవి పేరెంట్స్ కి పంపిన మెసేజ్.
టీచర్ – డియర్ పేరెంట్స్. క్లాస్ లో రవి బాడీ నుండి స్మెల్ వస్తుంది. అతనికి సరిగ్గా స్నానం చేయించి క్లాస్ కి పంపండి.
రవి మదర్ – డియర్ టీచర్. రవి రోజాపువ్వు కాదు. రవిని వాసన చూడకండి. రవికి పాఠాలు చెప్పండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Osmanian.com © 2016
Simple Share Buttons