ఇద్దరు అమ్మాయిలు నాకోసం కొట్టుకుంటున్నారు

Share Free Online Mock Tests and Study Material
1
Share Free Online Mock Tests and Study Material
1

A – ఒకతను 100 కి కాల్ చేసి …. హలో ఇక్కడ ఇద్దరు అమ్మాయిలు నాకోసం కొట్టుకుంటున్నారు. మీరు వెంటనే వచ్చి ఆపండి.
100 – నీకోసం ఇద్దరు అమ్మాయిలు కొట్టుకుంటున్నారా. మాకెందుకు కాల్ చేసావ్. ఎంజాయ్ చెయి.
A – ప్లీజ్ – మీరు వెంటనే రండి. అందులో అందవికారమైన అమ్మాయి గెలవబోతుంది.

2 girls are fighting for me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Osmanian.com © 2016
Simple Share Buttons