టైటానిక్ లో మా తాత ఉన్నాడు

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

ఒక Chinese న్యూయార్క్ బార్ లో Steven Spielberg ని చూసి సంతోషంతో ఆటోగ్రాఫ్ అడుగుతాడు. Steven Spielberg Chinese ని చెంపదెబ్బకొట్టి మీ Chinese మా పెరల్ హార్భర్ని పేల్చేసారు అంటాడు.Chinese-పెరల్ హార్బర్ ని పేల్చింది మేం కాదు Japanese.
Steven Spielberg- Chinese, Japanese, Taiwanese మీరంతా ఒక్కటే.Chinese – నువ్ టైటానిక్ ని ముంచావ్. అందులో మా తాత ఉన్నాడు అని చెంపదెబ్బ వేస్తాడు. Steven Spielberg- టైటానిక్ ని ముంచింది ఐస్ బర్గ్.Chinese – ఐస్ బర్గ్, కార్ల్స్ బర్గ్, స్పీల్ బర్గ్ అంతా ఒక్కటే.****************************************
A Chinese walks into a bar in America late one night and he saw Steven Spielberg.
As he was a great fan of his movies, he rushes over to him, and asks for his autograph.
Instead, Spielberg gives him a slap and says, “You Chinese people bombed our Pearl Habour, get outta here.”
The astonished Chinese man replied, “It was not the Chinese who bombed your PearlHarbour, it was the Japanese”.
“Chinese, Japanese, Taiwanese, you’re all the same,” replied Spielberg.
In return, the Chinese gives Spielberg a slap and says, “You sank the Titanic, my forefathers were on that ship.”
Shocked, Spielberg replies, “It was the iceberg that sank the ship, not me.”
The Chinese replies, “Iceberg, Spielberg, Carlsberg, you’re all the same.”