ఆలిండియా రేడియో

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

Sardar joke about Japan Radio

సర్దార్ -నువ్ నన్ను మోసం చేసావ్.

షాపతను- లేదు నేను నీకు మంచి క్వాలిటీ రేడియోనే ఇచ్చాను.

సర్దార్- నువ్ నాకు జపాన్ రేడియే ఇచ్చానని చెప్పావ్. కాని రేడియే మాత్రం this is all Indian radio అని చెప్తుంది.

***************************************************