చక్కని చుక్క కనపడతాది చూడరా డింబకా

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

అంబ పలుకు జగదంబ పలుకు….

కింద చూడర డింబకా….
చక్కని చుక్క కనపడతాది చూడరా డింబకా…
*
చుక్క కనపడినాదిరా డింబకా…?
*******************************************************dba, dba-appsdba.blogspot.com,ORACLE, DATA BASE, JAVA, .NET, SAP,jobs in I.T., walkin for INTERVIEW, ON LINE INTERVIEW, GET A JOB, ON LINE JOB,