నేను మరో రెండు గంటల్లో చనిపోతానా౟

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

హాస్పిటల్ లో పేషెంట్ డాక్టర్ తో…

పేషెంట్- డాక్టర్ నేను మరో రెండు గంటల్లో చనిపోతానా౟ ?
Doctor-అవును. నువ్ ఎవరినైనా చూడాలని అనుకుంటున్నావా?
పేషెంట్- అవును. మరో మంచి డాక్టర్ ని చూడాలనుకుంటున్నాను.

*******************************************************
dba, dba-appsdba.blogspot.com,ORACLE, DATA BASE, JAVA, .NET, SAP,jobs in I.T., walkin for INTERVIEW, ON LINE INTERVIEW, GET A JOB, ON LINE JOB,

2 Comments

  1. మంచి ఉపాయం బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం..
    గుడ్ జోక్

Comments are closed.