ఆత్మాహుతి దళంలో సర్దార్

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

సర్దార్ ఆత్మాహుతి దళంలో చేరతాడు. అతని పై అదికారి సర్దార్ కి చాలా మారణాయుధాలు ఒక సెల్ ఫోన్ ఇచ్చి శత్రువుల క్యాంప్ లో కి పంపుతాడు. సర్దార్ శత్రువుల క్యాంప్ నుండి ఆఫీసర్ కి ఫోన్ చేస్తాడు. సర్దార్- సర్, ఇక్కడ ఇద్దరు శత్రు సైనికులు ఉన్నారు. నేను ఆత్మార్పణ చేసుకుంటా.ఆఫీసర్- వద్దు. ఇంకా కొందరు సైనికులు వచ్చేదాకా చూడు.(కాసేపడి తర్వాత)సర్దార్- సర్ 25 మంది సైనికులు ఉన్నారు. ఆత్మార్పణ చేస్తా.. ఆఫీసర్- వద్దు. ఇంకా వెయిట్ చెయ్యి. (కాసేపడి తర్వాత)
సర్దార్- సర్, 100మంది సైనికులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు చేయనా…ఆఫీసర్- సరే. నీ కుంటుంబం గూర్చి బాధ పడకు. నువ్ దేశం కోసం ప్రాణాలర్పిస్తున్నావ్. కానియ్… సర్దార్ కత్తితో తనను తాను పొడుచుకొని ఆత్మహుతి చేసుకుంటాడు.