కార్ స్టార్టింగ్ సాలరీ

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

బాస్ సర్దార్ తో… నేను నీకు డ్రైవర్ గా job ఇస్తున్నాను. starting salary 2000. సర్దార్- కార్ స్టార్టింగ్ సాలరీ సరే మరి డ్రైవింగ్ సాలరీ.