ఆ అమ్మాయికి చెవుడనుకుంటా

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

Sardar: ఆ అమ్మాయికి చెవుడనుకుంటా…
ఫ్రెండ్- నీకెలా తెలుసు.
సర్దార్-నేను ఐ లవ్ యు చెప్తే తను మాత్రం తన చెప్పులు కొత్తవని చెప్తుంది.
******************************
Sardar: I think that girl is deaf..
Friend: How do u know?
Sardar: I told I Love her, but she said her chappals are new