చీమ ఏనుగుని చూసి చెట్టుచాటున దాక్కుంటుంది

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

ఒక ఏనుగు నడిచి వస్తుంటుంది. అటుగా వెళ్తున్న చీమ ఏనుగుని చూసి చెట్టుచాటున దాక్కుంటుంది. ఎందుకు? .

.
.
.
.
.
. కాలు అడ్డు పెట్టి ఏనుగుని పడేయడానికి

*******************************************************
dba, dba-appsdba.blogspot.com,ORACLE, DATA BASE, JAVA, .NET, SAP,jobs in I.T., walkin for INTERVIEW, ON LINE INTERVIEW, GET A JOB, ON LINE JOB,