పిల్లి పాలు తాగింది

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

భార్య : ఏవండీ…. మళ్లీ ఈ రోజు కూడా పిల్లి పాలు తాగిందండీ….
భర్త : ఆందుకే చెప్పాను రోజు బ్రా వేసుకొని పడుకోమని!

Cat Drinking Milk

Telugu Jokes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *