ఇద్దరు సర్దార్లు కార్లో బాంబ్ fix చేస్తుంటారు

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
ఇద్దరు సర్దార్లు కార్లో బాంబ్ fix చేస్తుంటారు.

Sardar 1 : బాంబుని fix చేసేప్పుడే పేలితే ఎలా౟ ?
sardar 2 : బెంగపడకు. నాదగ్గర మరో బాంబుంది. దాన్ని fix చేస్తా. ***********************************************