ఒక ఏనుగు, దోమ love marriage

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
ఒక ఏనుగు, దోమ love marriage చేసుకుంటాయి. first night తర్వాత తెల్లారేసరికి దోమ చనిపోయి ఉంటుంది.

ఎందుకు?
పడుకునేనుందు ఏనుగు మస్కిటో రిపల్లెంట్ ఆన్ చేసి పడుకుంటుంది.
*******************************************************