నాకు అయ్యగారికి మధ్య గొడవలు

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

Servant Jokes

యజమానురాలు – మీ అయ్యగారు ఎవతినో తగులుకున్నాడని నాకు డౌటుగా ఉందే…
పనిమనిషి – చీ పోండి అమ్మగారు. మీరు ఇలాంటివి చెప్పి నాకు అయ్యగారికి మధ్య గొడవలు పెట్టడం మంచిది కాదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *