నీవు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, tease sms

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

cute kitten
నీవు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్
ఇద్దరం కలసి చార్ మినార్ ఎక్కుదాం.
నేను ఒకటి రెండు లెక్కబెడతా నువ్ కిందకి దూకు
తర్వాత నువ్ లెక్కబెట్టు నేను దూకుతా

**********
SMS fun