ఇక మన పెళ్ళి జరగదు

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
-నిన్న మీ ఇంటికి వెళ్ళా… అప్పుడే అర్దమైంది ఇక మన పెళ్ళి జరగదని.
– ఎమైంది. మానాన్నని కలిసావా ?
– లేదు. మీ చెల్లిని చూసా. కత్తిలా ఉంది.


More Telugu Jokes – Click