vice-presidents of india

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

VICE-PRESIDENTS OF INDIA Name Tenure Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) ………………….. 1952-1962 Dr Zakir Hussain (1897-1969) …………………………………….. 1962-1967 Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) …………………………….. 1967-1969 Gopal Swarup Pathak (1896-1982) …………………………….. 1969-1974 B.D. Jatti (1913-2002) ………………………………………………….. 1974-1979 Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) ………….. 1979-1984 R. Venkataraman (b-1910) …………………………………………… 1984-1987 Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999) ………………………. 1987-1992 K.R. Narayanan (1920-1925) ……………………………………….. 1992-1997 Krishan Kant (1927-2002) ……………………………………………. 1997-2002 Bhairon Singh Shekhawat(b-1923) ………………………………. 2002-2007 Mohammed Hamid Ansari(b-1937) ……………………………. 2007-till date

General Knowledge notes for competitive exams