Monday, August 15, 2022

Geography terminology Telugu to English

Geography terminology Telugu to English Geography paaribaashika padajaalam telugu to english. భూగోళ శాస్త్రం పారిభాషిక పదజాలం తెలుగు to English anatexis అనా టెక్సిస్ anatina అనాటినా anatomy శరీర నిర్మాణశాస్త్రం, అంతర్నిర్మాణం ancestors పూర్వీకులు anchisaurus అంకి సారస్ ancient period ప్రాచీనయుగం ancient times ప్రాచీనకాలం andesite అండి సైట్ andalusite అండలు సైట్ andradite ఆండ్రడైట్ anemogram అనిమోగ్రామ్ anemograph అనిమోగ్రాఫ్ anemometer పవన వేగ మాపకం anemostope అనిమోస్టోప్ angiospermae ఆంజియో స్పెర్మ్లు angle of divergence అవసరణ కోణం angle of incidence పతన కోణం angle of reflection పరావర్తన కోణం angle of refraction వక్రీభవన anglesey ఆంగ్లే సే angstrom unit ఆంగ్ స్ట్రామ్ ప్రమాణం angular fragments కోణీయ శిలాఖండాలు angular rock debris కోణీ య శిథిల శిలాఖండాలు anhedral అపార్శ్వక anhydrite ఎన్ హైడ్రైట్ anhydrous అనార్ద్ర animist సర్వాత్మవాది aniosomaria ఎనైసో మెరి యా anisotropic అసమగతిక amorphous substances అస్ఫాటిక పదార్థాలు amount పరి మాణం amphibians ఉభయజీవులు amphibole ఆంఫీబోల్ amphibole group అంఫీబోల్ సముదాయం amphibolite ఆంఫీబొలైట్ amphine ura ఆంఫిన్యూరా amphioxus ఆంఫియోక్సస్ amplitude తరంగ డోలన పరిమితి amplitude of tide వేలా పరిమితి amplitude of vibration కంపన పరిమితి Pampulla ఆంపు కలశికలు Ampyx అంపిక్స్ amygdale అల్ amygdaloid వివర పూర కం amygdaloidal flows వివర పూరక ప్రవాహాలు amygdaloidal structure 338 కశిలానిర్మితి Manabatic wind ఆరోహక analcite ఎనాల్ సైట్ పవనం analogue అనురూప, సాదృశ్య anal siphon పాయు అంకుశ నాళిక analyse విశ్లేషణం చేయు analyser విశ్లే షకం analysis విశ్లే షణ analytical geometry విశ్లే షక మి anamor phosea భేదాత్మక anamnia అనామ్నియా anaptomorphidae - అస్పాటిక చూర్ణం alternating arrangement ఏకాంతర క్రమం alternative ప్రత్యామ్నాయ alternative frequency ప్రత్యామ్నాయ పౌనఃపున్యం altesch & I altitude ఉన్నతి altitudinal index శీర్షాకార సూచిక altro-stratus ఆల్టో స్ట్రేటస్, మధ్యఉచ్చరి alum ఆలమ్, పటిక alumina అల్యూమినా aluminium అల్యూమినియమ్ aluminous అల్యూమినస్ alveolus అల్వియోలస్ alvinicular అల్వినిక్యులర్ amber అంబర్ ambligonite ఆంబ్లినైట్ amblypoda అంబ్లిపొడ ambulacral surface ఆంబులేకల్ తలం ambulacral system అంబులేకల్ వ్యవస్థ amelioration కష్టనివారణ amenities సదుపాయాలు amia అమియా ammodiscus అమ్మోడి స్కస్ ammonium oleate అమ్మోని యమ్ ఓలియేట్ ammonoidea అమ్మోనాయిడియా amniota అమ్నియోటా amoeba అమీబా amorphous అస్ఫాటిక, నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేని amorphous powder అస్ఫాటిక alimentary canal జీర్ణనాళం alis అలిస్ Malkali కారం alkali alumino silicates క్షార అల్యూమినియమ్ సిలికేట్ alkali rock క్షారశిల Malkaline alkaline carbonates క్షారభరిత కార్బొనేట్ లు alkaline lake క్షారజల సరస్సు alkaline rock క్షార సంబంధ శిల Allegheny అలిఘనీ alligatorium అల్టీటోరి యమ్ allochromatic light అ స్థిర వర్ణ కాంతి allochromatric అస్థిర వర్ణ ఖనిజాలు allochthonous మరొక స్థానంలో allogenic పరస్థానజనిత allophanite అల్లోఛనైట్ allotment కేటాయింపు allotriomorphic అపార్శ్వక రూప allotriomorphic texture అపార్శ్వక రూపనయనం alloy మిశ్రమలోహం allright సరే alloy metal మిశ్రలో హం alluvial fan ఒండలివీవన alluvium ఒండ్రుమట్టి almandine ఆల్ మన్లైన్ alpine ఆల్పైన్ alpine mountain ranges ఆల్పైన్ పర్వత పంక్తులు Alsace alteration మార్పుచెందే గుణం alternate ఏకాంతర alternate band ఏకాంతర పట్టీ ager వేలాభిత్తిక agglomerate ఎగ్లామరేట్ agglomerated సామూహిక agglomeration సమూహం aggradation అధివృద్ధి aggregate సముచ్చయం agnatha ఎగ్నేతా agnostida ఎగ్నో స్టిడా agnostus ఎగ్నోస్టస్ air గాలి, వాయువు air circulation వాయు ప్రసరణం Pair field విమాన క్షేత్రం air forces విమానదళాలు airline విమానమార్గం air masses వాయురాసులు air port విమానాశ్రయం, నిలయం air transport విమాన రవాణా alar fossula పక్షాకారగర్తిక albite ఆల్ బైట్ albite twin ఆల్ బైట్ యుగ్మం albitization ఆల్ బైటీకరణం alcohol సారాయి alcyonaria ఆల్ఫియోనేరియా alcyonarian corals ఆల్ఫియోనేరియన్ ప్రవాళాలు alectryonia అలెక్ట్రియోనియా Aleutian అల్యూపియన్ (అలూపియన్) Aleutian islands అల్యూపియన్ ద్వీపాలు alfalfa algae శైవలాలు algal limestone శైవలభరితమైన alidade అడ్, దరురేఖిక alignment సమరే ఖనం adiabatic cooling స్థిరోష్ణక శీతలీ adiabatic warming స్థిరోష్ణక ఉష్టీకరణం adina cordifolia బండారు చెట్టు adinoles 55 adirondacks arors Padjoining అనుకొనిఉన్న, సంలగ్న adjuctor ఎడక్టార్ adjustment సర్దుబాటు administration పరి పాలన administration centre పరిపాలనా కేంద్రం advance పురోగమనం advection క్షితిజ సమాంతర వహనం aegirine augite ఎజిరిన్ ఆగైట్ aeolian వాయుకృత aeolian deposits వాయుకృత aeration వాయుప్రసరణం aerolites శిలాభరితమైన ఉల్కలు aerospace science వాయురోదసీ శాస్త్రం aerosurveying అకాశ సర్వేక్షణ aetosaurus ఏటొసార స్ affinity బంధక బలం afforestation వనీకరణ. after shocks పరాఘాతాలు Pagate అగేట్ age కాలం, వయస్సు age of trilobites ట్రైలోబైట్ల కాలం agent కారకం agent of denudation agent of transport రవాణాకార కం acid igneous rocks ఆమ్ల acid sulphates ఆమ్ల సల్ఫేట్లు acidians అసిడియన్లు acidic rocks ఆమ్లశిలలు acidified ఆమ్లీకృత acidity అమ్లత్వం acropora ఎక్రొపౌరా actinal surface అక్టినల్ ఉపరి తలం actinometer సూర్య వికరణమాపి actinopterygii ఆక్టినోపరిజి actinozoa అక్టి నోజోవ active చురుకైన, సక్రియ, క్రియాశీల active fault క్రియాశీల భ్రంశం active organisms చైతన్యజీవులు activities వృత్తులు, కార్యకలాపాలు acute angle లఘుకోణం actual వాస్తవిక acute angle bisectric figures లఘుకోణ సమద్విభాజక చిత్రాలు acute angle bisectrix లఘుకోణ సమద్విభాజక రేఖ adamantine వజ్రసదృశ adamantine lustre వజ్రద్యుతి adamellite ఎడమెలైట్ adapidae అడా పిడె adaptation అను సర ణీయత adaseial అడా సీయల్ additive compensation సంకలిత ప్రతికరణం adductor అపవర్తని adductor impressions అపవర్తనీ కండరముద్రలు adiabatic స్థిరోష్ణ abyssal zone అగాధ సముద్ర మండలం acantharia ఎకాంథేరియా acanthoceras ఎకాంథో సిరాస్ acanthograptus ఎకాంథోగ్రాప్టస్ acceleration త్వరణం accent ఉచ్చారణచిహ్నం accentuate చొచ్చుకొను accessible అందుబాటుగా accessories ఉపసాధనాలు accessory minerals అనుబంధ ఖనిజాలు accidental యాదృచ్ఛిక accomodation స్థాన కల్పన accumulation సంచితం accuracy కచ్చితం, యథార్థత accurate కచ్చితమైన acephala ఎసెఫలా acetabulum ఎసిటాబ్యులమ్ aceton 5 acharax అకరాక్స్ acicular సూచ్యాకార సూదివలె acicular crystals సూచ్యాకార acid ఆమ్లం aa lavas లావాలు abactinal ఎబాక్టినల్ abdominal cavity ఉదర కుహరం ablation హిమానీనద నష్టం, A bney level అబ్నీ లెవెల్ aboral surface ప్రతిముఖభాగం aboriginal ఆదివాసి abrasion అపఘర్షణ, రాపిడి absolute age నిరపేక్షిత వయస్సు absolute humidity నిర పేక్ష, పరమ ఆర్ద్రత absolute units నిర పేక్ష ఏకాంకాలు absorptive ఉష్ణశోషణ సామర్థ్యం absorption శోషణం absorption formula శోషణ ఫార్ములా abstraction పరీవాహ గ్రహణం, పరిగ్రహణం abyssal అగాధ abyssal deposits అగాధ సముద్ర abyssal oozes అగాధ స్రావాలు

No comments:

Post a Comment