Monday, August 15, 2022

Geography terminology Telugu to English

Geography terminology Telugu to English Geography paaribaashika padajaalam telugu to english. భూగోళ శాస్త్రం పారిభాషిక పదజాలం తెలుగు to English anatexis అనా టెక్సిస్ anatina అనాటినా anatomy శరీర నిర్మాణశాస్త్రం, అంతర్నిర్మాణం ancestors పూర్వీకులు anchisaurus అంకి సారస్ ancient period ప్రాచీనయుగం ancient times ప్రాచీనకాలం andesite అండి సైట్ andalusite అండలు సైట్ andradite ఆండ్రడైట్ anemogram అనిమోగ్రామ్ anemograph అనిమోగ్రాఫ్ anemometer పవన వేగ మాపకం anemostope అనిమోస్టోప్ angiospermae ఆంజియో స్పెర్మ్లు angle of divergence అవసరణ కోణం angle of incidence పతన కోణం angle of reflection పరావర్తన కోణం angle of refraction వక్రీభవన anglesey ఆంగ్లే సే angstrom unit ఆంగ్ స్ట్రామ్ ప్రమాణం angular fragments కోణీయ శిలాఖండాలు angular rock debris కోణీ య శిథిల శిలాఖండాలు anhedral అపార్శ్వక anhydrite ఎన్ హైడ్రైట్ anhydrous అనార్ద్ర animist సర్వాత్మవాది aniosomaria ఎనైసో మెరి యా anisotropic అసమగతిక amorphous substances అస్ఫాటిక పదార్థాలు amount పరి మాణం amphibians ఉభయజీవులు amphibole ఆంఫీబోల్ amphibole group అంఫీబోల్ సముదాయం amphibolite ఆంఫీబొలైట్ amphine ura ఆంఫిన్యూరా amphioxus ఆంఫియోక్సస్ amplitude తరంగ డోలన పరిమితి amplitude of tide వేలా పరిమితి amplitude of vibration కంపన పరిమితి Pampulla ఆంపు కలశికలు Ampyx అంపిక్స్ amygdale అల్ amygdaloid వివర పూర కం amygdaloidal flows వివర పూరక ప్రవాహాలు amygdaloidal structure 338 కశిలానిర్మితి Manabatic wind ఆరోహక analcite ఎనాల్ సైట్ పవనం analogue అనురూప, సాదృశ్య anal siphon పాయు అంకుశ నాళిక analyse విశ్లేషణం చేయు analyser విశ్లే షకం analysis విశ్లే షణ analytical geometry విశ్లే షక మి anamor phosea భేదాత్మక anamnia అనామ్నియా anaptomorphidae - అస్పాటిక చూర్ణం alternating arrangement ఏకాంతర క్రమం alternative ప్రత్యామ్నాయ alternative frequency ప్రత్యామ్నాయ పౌనఃపున్యం altesch & I altitude ఉన్నతి altitudinal index శీర్షాకార సూచిక altro-stratus ఆల్టో స్ట్రేటస్, మధ్యఉచ్చరి alum ఆలమ్, పటిక alumina అల్యూమినా aluminium అల్యూమినియమ్ aluminous అల్యూమినస్ alveolus అల్వియోలస్ alvinicular అల్వినిక్యులర్ amber అంబర్ ambligonite ఆంబ్లినైట్ amblypoda అంబ్లిపొడ ambulacral surface ఆంబులేకల్ తలం ambulacral system అంబులేకల్ వ్యవస్థ amelioration కష్టనివారణ amenities సదుపాయాలు amia అమియా ammodiscus అమ్మోడి స్కస్ ammonium oleate అమ్మోని యమ్ ఓలియేట్ ammonoidea అమ్మోనాయిడియా amniota అమ్నియోటా amoeba అమీబా amorphous అస్ఫాటిక, నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేని amorphous powder అస్ఫాటిక alimentary canal జీర్ణనాళం alis అలిస్ Malkali కారం alkali alumino silicates క్షార అల్యూమినియమ్ సిలికేట్ alkali rock క్షారశిల Malkaline alkaline carbonates క్షారభరిత కార్బొనేట్ లు alkaline lake క్షారజల సరస్సు alkaline rock క్షార సంబంధ శిల Allegheny అలిఘనీ alligatorium అల్టీటోరి యమ్ allochromatic light అ స్థిర వర్ణ కాంతి allochromatric అస్థిర వర్ణ ఖనిజాలు allochthonous మరొక స్థానంలో allogenic పరస్థానజనిత allophanite అల్లోఛనైట్ allotment కేటాయింపు allotriomorphic అపార్శ్వక రూప allotriomorphic texture అపార్శ్వక రూపనయనం alloy మిశ్రమలోహం allright సరే alloy metal మిశ్రలో హం alluvial fan ఒండలివీవన alluvium ఒండ్రుమట్టి almandine ఆల్ మన్లైన్ alpine ఆల్పైన్ alpine mountain ranges ఆల్పైన్ పర్వత పంక్తులు Alsace alteration మార్పుచెందే గుణం alternate ఏకాంతర alternate band ఏకాంతర పట్టీ ager వేలాభిత్తిక agglomerate ఎగ్లామరేట్ agglomerated సామూహిక agglomeration సమూహం aggradation అధివృద్ధి aggregate సముచ్చయం agnatha ఎగ్నేతా agnostida ఎగ్నో స్టిడా agnostus ఎగ్నోస్టస్ air గాలి, వాయువు air circulation వాయు ప్రసరణం Pair field విమాన క్షేత్రం air forces విమానదళాలు airline విమానమార్గం air masses వాయురాసులు air port విమానాశ్రయం, నిలయం air transport విమాన రవాణా alar fossula పక్షాకారగర్తిక albite ఆల్ బైట్ albite twin ఆల్ బైట్ యుగ్మం albitization ఆల్ బైటీకరణం alcohol సారాయి alcyonaria ఆల్ఫియోనేరియా alcyonarian corals ఆల్ఫియోనేరియన్ ప్రవాళాలు alectryonia అలెక్ట్రియోనియా Aleutian అల్యూపియన్ (అలూపియన్) Aleutian islands అల్యూపియన్ ద్వీపాలు alfalfa algae శైవలాలు algal limestone శైవలభరితమైన alidade అడ్, దరురేఖిక alignment సమరే ఖనం adiabatic cooling స్థిరోష్ణక శీతలీ adiabatic warming స్థిరోష్ణక ఉష్టీకరణం adina cordifolia బండారు చెట్టు adinoles 55 adirondacks arors Padjoining అనుకొనిఉన్న, సంలగ్న adjuctor ఎడక్టార్ adjustment సర్దుబాటు administration పరి పాలన administration centre పరిపాలనా కేంద్రం advance పురోగమనం advection క్షితిజ సమాంతర వహనం aegirine augite ఎజిరిన్ ఆగైట్ aeolian వాయుకృత aeolian deposits వాయుకృత aeration వాయుప్రసరణం aerolites శిలాభరితమైన ఉల్కలు aerospace science వాయురోదసీ శాస్త్రం aerosurveying అకాశ సర్వేక్షణ aetosaurus ఏటొసార స్ affinity బంధక బలం afforestation వనీకరణ. after shocks పరాఘాతాలు Pagate అగేట్ age కాలం, వయస్సు age of trilobites ట్రైలోబైట్ల కాలం agent కారకం agent of denudation agent of transport రవాణాకార కం acid igneous rocks ఆమ్ల acid sulphates ఆమ్ల సల్ఫేట్లు acidians అసిడియన్లు acidic rocks ఆమ్లశిలలు acidified ఆమ్లీకృత acidity అమ్లత్వం acropora ఎక్రొపౌరా actinal surface అక్టినల్ ఉపరి తలం actinometer సూర్య వికరణమాపి actinopterygii ఆక్టినోపరిజి actinozoa అక్టి నోజోవ active చురుకైన, సక్రియ, క్రియాశీల active fault క్రియాశీల భ్రంశం active organisms చైతన్యజీవులు activities వృత్తులు, కార్యకలాపాలు acute angle లఘుకోణం actual వాస్తవిక acute angle bisectric figures లఘుకోణ సమద్విభాజక చిత్రాలు acute angle bisectrix లఘుకోణ సమద్విభాజక రేఖ adamantine వజ్రసదృశ adamantine lustre వజ్రద్యుతి adamellite ఎడమెలైట్ adapidae అడా పిడె adaptation అను సర ణీయత adaseial అడా సీయల్ additive compensation సంకలిత ప్రతికరణం adductor అపవర్తని adductor impressions అపవర్తనీ కండరముద్రలు adiabatic స్థిరోష్ణ abyssal zone అగాధ సముద్ర మండలం acantharia ఎకాంథేరియా acanthoceras ఎకాంథో సిరాస్ acanthograptus ఎకాంథోగ్రాప్టస్ acceleration త్వరణం accent ఉచ్చారణచిహ్నం accentuate చొచ్చుకొను accessible అందుబాటుగా accessories ఉపసాధనాలు accessory minerals అనుబంధ ఖనిజాలు accidental యాదృచ్ఛిక accomodation స్థాన కల్పన accumulation సంచితం accuracy కచ్చితం, యథార్థత accurate కచ్చితమైన acephala ఎసెఫలా acetabulum ఎసిటాబ్యులమ్ aceton 5 acharax అకరాక్స్ acicular సూచ్యాకార సూదివలె acicular crystals సూచ్యాకార acid ఆమ్లం aa lavas లావాలు abactinal ఎబాక్టినల్ abdominal cavity ఉదర కుహరం ablation హిమానీనద నష్టం, A bney level అబ్నీ లెవెల్ aboral surface ప్రతిముఖభాగం aboriginal ఆదివాసి abrasion అపఘర్షణ, రాపిడి absolute age నిరపేక్షిత వయస్సు absolute humidity నిర పేక్ష, పరమ ఆర్ద్రత absolute units నిర పేక్ష ఏకాంకాలు absorptive ఉష్ణశోషణ సామర్థ్యం absorption శోషణం absorption formula శోషణ ఫార్ములా abstraction పరీవాహ గ్రహణం, పరిగ్రహణం abyssal అగాధ abyssal deposits అగాధ సముద్ర abyssal oozes అగాధ స్రావాలు

Monday, July 25, 2022

t n sada lakshmi

t n sada lakshmi తెలంగాణ తొలి దళిత మహిళ శాసన సభ్యురాలు ,తొలితరం తెలంగాణ ఉద్యమకారిణి కి మనం ఇచ్చే గుర్తింపె ఆమెకు ఘన నివాళి ….జులై 24 న సదాలక్ష్మి గారి వర్ధంతి సందర్బంగా… మానవాళి సామాజిక వ్యవస్థను మనిషిగా అవగాహన చేసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జాతి, వర్ణ ,లింగ, ప్రాంత, భాష లాంటి అనేక రకాల సామాజిక వివక్షతలు కనబడతాయి. అందులో భాగంగా భారతదేశంను చూస్తే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన అనేక రాష్ట్రాల యూనియన్ కి ఏకత్వం కలిగిన ఏకైక సామాజిక అంశం కుల వ్యవస్థ. కుల వ్యవస్థ అనే విషగర్భం నుండి పుట్టినదే స్త్రీలపై వివక్ష. అందుకే భారత సామాజిక వ్యవస్థను కూలంకశంగా పరిశోధన చేసిన మహనీయుడు అంబేద్కర్ ఒక దేశ అభివృద్ధిని అంచనా వేయడానికి మహిళల అభివృద్ధిని కొలమానంగా తీసుకుంటానని అని చెప్పారు. దళిత ఉద్యమం తర్వాత భారత మహిళా విముక్తికై పోరాడుతూనే హిందూ కోడ్ బిల్లు విషయంలో తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాడు. అంబేద్కర్ గారు భారతదేశ ముఖ్యమైన సమస్యలుగా భావించి ఉద్యమం చేసిన కుల , లింగ వివక్షత అనే రెండింటినీ ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కొని నిలబడిన నాయకురాలు సదాలక్ష్మి. తద్వారా ఈమెను అంబేద్కర్ ఉద్యమం నుండి ఆవిర్భవించిన తెలంగాణ దళిత మహిళా సాధికారతకు తొలి గుర్తుగా భావించవచ్చు. మాదిగ సామాజిక వర్గంలో మెహతార్ అనే మలం ఎత్తి పోసే వృత్తిని చేసే ఉపకులంలో జన్మించి కుల మరియు లింగ వివక్షతను ఎదుర్కొని పాలకురాలిగా , పోరాడే ఉద్యమాలకు తల్లిగా నాయకత్వం వహించి మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ కు తన వ్యక్తిత్వమే ప్రతిరూపకంగా నిలిచి సామాజిక, రాజకీయ రంగాలలో తమ అభివృద్ధికి స్త్రీలు పోషించాల్సిన పాత్రను తన జీవితం ద్వారా మనకు తెలియజేస్తుంది. 1928 డిసెంబర్ 25వ తేదీన హైదరాబాదులోని పెన్షన్ పుర లో కొండయ్య, గోపమ్మ దంపతులకు సదాలక్ష్మి గారు జన్మించారు. ఈమె భర్త ప్రముఖ విద్యావేత్త, దళిత నాయకుడు టీ. వీ నారాయణ గారు వీరికి ఒక కుమారుడు ఇద్దరు కుమార్తెలు సంతానం కలదు. బ్రిటిష్ అధికారులు నివసించే కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో పెరగడం వల్ల భారత సామాజిక వ్యవస్థలో స్త్రీలకు దూరంగా ఉంచ బడిన చదువు, ఆటల్లో ఈమె ముందు ఉండటానికి కంటోన్మెంట్ పరిస్థితులు దోహదపడ్డాయి. ప్రాథమిక విద్య బొల్లారం ప్రైవేట్ స్కూల్లో మరియు కీస్ హైస్కూల్లో చదివి, మాస్టర్స్ ని క్వీన్ మేరీస్ ఉమెన్స్ కాలేజీ మద్రాసులో పూర్తి చేసింది. చిన్నతనం నుండే కుటుంబ ప్రోత్సాహం తో పాటు తో పాటు అరిగే రామస్వామి, ముదిగొండ లక్ష్మయ్య , పులి నరసింహులు దళిత నాయకులు మార్గదర్శనం చేశారు. నాటి నాయకుల్లో ఎక్కువ మంది నాయకులు గాంధేయవాదులు గా ఉన్నప్పటికి సదాలక్ష్మి గారు అంబేద్కర్ మరియు జగ్జీవన్ రామ్ ల సామాజిక ఉద్యమాలలో పాల్గొనకుండా ఉండలేకపోయింది. *జీరా కాంపౌండ్ లో అంబేద్కర్ గారి ఉపన్యాసం ప్రత్యక్షంగా విని తన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకొని మెడిసిన్ చదువుని వదులుకొని ఉద్యమ భావజాలాన్ని, అన్యాయాన్ని ఎదిరించే గుణాన్ని సంపాదించి రాజకీయాలే లక్ష్యంగా పనిచేసి పని చేసింది. చదువుకు, పరిపాలనకు దూరమై సామాజిక వెలికి గురికాబడ్డ జాతి నుండి వచ్చి లింగ వివక్షకు గురవుతూనే చదువుకుని ,రాజకీయ నేపథ్యం లేని కుటుంబం నుండి వచ్చి పరిపాలించి నేటి స్త్రీలకు మార్గదర్శనం అయింది. రాజకీయ జీవితం... 1940-1947 నుండి నిజాం రాష్ట్రంలో స్వతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొంది. మామాల (మాల-మాదిగ) ఉద్యమంలో అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడింది. పెద్దపల్లి, కామారెడ్డి,ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గాల నుండి శాసనసభ్యురాలుగా ప్రాతినిధ్యం వహించింది.1960-1962 మధ్యలో డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి వ్యవహరించింది. 1974-1980 మధ్యలో విధాన పరిషత్ సభ్యురాలు గా ఉంది 1982 లో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా భాద్యతలు చేపట్టింది. 1953 నుండి 1996 వరకు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో పాల్గొంది. 1990 నుండి జరుగుతున్న ఎస్సీ వర్గీకరణ ఉద్యమానికి అండగా నిలిచింది. నీలం సంజీవరెడ్డి క్యాబినెట్ లో మొదటి మహిళా మంత్రిగా దేవాదాయశాఖ ను చేపట్టి హిందూ పురోహితులుగా దళితులకు శిక్షణ ఏర్పాటు చేసి విమర్శలు ఎదుర్కొని సామాజిక అసమానతలు రూపుమాపేందుకు పోరాడింది. యాదగిరిగుట్టలో అర్చక పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసింది. దేవస్థానం ట్రస్టుల్లో మహిళలకు స్థానం కల్పించింది. సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రిగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ను ఏర్పాటు చేసింది. 1980లో లిడ్ క్యాప్ గౌరవ చైర్మన్ గా ఉంది. డెమోక్రటిక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, జనతా పార్టీ ,తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ల ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించిన సదాలక్ష్మి గారు వర్ణాశ్రమ ధర్మ వివక్ష లో ఆమె శ్రమ, జ్ఞానం దాచివేయబడింది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో… 1956 లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత కె.వి.రంగారెడ్డి నాయకత్వంలో విశాలాంధ్రకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో సదాలక్ష్మి పాల్గొంది. 1968 విద్యార్థులు మొదలుపెట్టిన ఉద్యమానికి పెద్దదిక్కుగా అండగా నిలిచి, 1969 మార్చి 8 , 9 వ తేదీలలో తెలంగాణ కన్వెన్షన్ ను నిర్వహించి ఉద్యమ గమనాన్ని మలుపుతిప్పింది. ఉద్యమాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతమంతా విస్తరింపజేసి తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర వహించింది. ఉద్యమ సమయంలో మర్రి చెన్నారెడ్డి జైలులో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రజా సమితి అధ్యక్షురాలు గా ఉండి ఉద్యమాన్ని సమర్థవంతంగా ముందుకు నడిపించింది. ఇందిరాగాంధీ గారు మహిళా ప్రధానమంత్రిగా దేశానికి నాయకత్వం వహిస్తుంటే సదాలక్ష్మి గారు తెలంగాణ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి "వీర వనితలు వీర తిలకం దిద్దండి " అనే నినాదంతో మహిళా నాయకత్వంలో ఉద్యమాన్ని ఉదృతంగా నడిపించారు. సామాజిక ఉద్యమాలు రాజకీయాల్లో గాంధేయవాదిగా కొనసాగినప్పటికీ దళితురాలిగా,మహిళ గా తను ఎదుర్కొన్న వివక్ష మూలంగా అంబేద్కరిజం ప్రభావంతో సామాజిక ఉద్యమాల్లో పాల్గొనకుండా ఉండలేకపోయింది. అరుంధతియ మాతంగ మహాసభ, వాల్మీకి సభ, అరుంధతి సభ, బాబు జగ్జీవన్రామ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ, బ్యాక్ వర్డ్ క్లాసెస్ ఫెడరేషన్ లాంటి సంఘాలలో పని చేసింది. వర్గీకరణ ఉద్యమంలో మద్దతుగా నిలబడి 1992 లో నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ లో ఆది జాంబవ అరుంధతి మహాసభ ను నిర్వహించింది . మాదిగ ఉద్యోగుల కొరకు ఏర్పాటు చేసిన బందుసేవ మండలి లో వ్యవస్థాపక సభ్యురాలీగా ఉంది. వర్గీకరణ ఉద్యమానికి పెద్ద దిక్కుగా, అమ్మగా సేవలు అందించింది. అణచివేయబడ్డ అనేక సామాజిక వర్గాలకు అస్తిత్వ, ఆత్మగౌరవ పోరాటాలకు రాజకీయేతర ఉద్యమంగా వర్గీకరణ ఉద్యమాన్ని నిలిపింది. “ఏ విషయంలో నేను నీకంటే ఏ విషయంలోనూ తక్కువ కాదు. మీ కులం కంటే నా కులం తక్కువ కాదు. నా కులం బ్రహ్మతో పోరాడింది. జాంబవంతుడు బ్రహ్మతో యుద్ధం చేసాడు - అది నా కులం. మీతో రాజీపడే ఉద్దేశం మాకు లేదు” అనే ఆమె మాటల్లో సాంస్కృతిక మూలాలు కనబడుతున్నాయి సాంస్కృతిక వారసత్వమే ఆమెను దైర్యంగా రాజకీయాల్లో నిలబెట్టింది అదే వారసత్వ సంస్కృతిని తెలంగాణ ప్రజలకు అందించాల్సిన భాద్యత మనపై ఉంది. “నా జాతి కోసం ఎలాంటి అవమానం మరియు బాధనైనా నేను భరించగలను. సముద్రాన్ని ఎంత దూరం అయినా ఈదగలిగే శక్తి నాకు చాలా ఉంది.” అనే మాటల్లో అన్యాయానికి గురవుతున్న అణచివేయబడుతున్న జాతి ఎదుగుదలే తన ఎదుగుదలగా భావించి జాతి అస్తిత్య్వమే తన మనుగడకు ప్రదానం అని ఉద్యమించింది. సదాలక్ష్మి అభిప్రాయంలో స్త్రీల శక్తి పురుషుల కంటే అధికం అని, స్త్రీల శక్తిని మేల్కొలిపితే సమాజం బాగుపడుతుంది అని పేర్కొంది. రాజకీయాల్లో దళిత ఉద్యమ కారిణిగా, కార్యకర్తలు ఆమెను అమ్మగా ' సదా లక్ష్మమ్మ' అని పిలుచుకునేవారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు 'సదక్క ' అని పిలుచుకునేవారు . ఆమె మాతృస్వామిక వ్యవస్థకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా మనకు కనబడుతుంది. పూజలు చేస్తరు, భగవద్గీత చదువుతారు, పేరున్న వారంతా చదువుతారు ఏమి సదువుతారు . కండ్ల ముందు ఉన్న మనుషులను చదువుడు నేర్చుకోవాలి అని స్పష్టంగా చెప్పింది ఆమె నేను స్త్రీ ని ఇతరులపై ఆధారపడాలన్న ధోరణి ఆమెకు ఏనాడూ లేదు. ఒక మహిళ అ భారత సామాజిక పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఎలా జీవించాలి అనే దానికి నిదర్శనం సదాలక్ష్మి జీవితంఒక స్త్రీ యొక్క వ్యక్తిత్వమే ఆమె యొక్క అభివృద్ధిని నిర్ణయిస్తుంది, వ్యక్తిత్వం అనేది కుటుంబం మరియు సామాజిక పరిస్థితుల నుండి ఏర్పడుతుంది భారత దేశంలో సామాజిక పరిస్థితులు వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితం చేసే లాగా ఉంటాయిమాతృస్వామిక సంస్కృతికి చెందిన సామాజికవర్గ కుటుంబం నుండి వచ్చిన సదాలక్ష్మి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో చదువు , ఆటల్లో చురుగ్గా ఎదిగి వైవాహిక, రాజకీయ జీవితంలో కులం లింగ వివక్షతను ఎదుర్కొంది. దానికి కారణం ఈ దేశం లో ఉన్నటువంటి ఆధిపత్యపు కుల అహంకార ధోరణి. దానిని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజాస్వామ్య ధోరణి అభివృద్ధికి తన వ్యక్తిత్వం ద్వారా అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఒక్కదగ్గర ఉండలేక తన ప్రయాణాన్ని అభిప్రాయ భేదాల వల్ల వివిధ పార్టీలు ఉద్యమాలవైపు వెళ్లి తనే మూడు పార్టీలు స్థాపించింది. చివరి శ్వాస వరకు ప్రజాస్వామ్య పోరాట మార్గాన్నే ఎంచుకుని, కుల వివక్షతకు గురవుతున్న వర్గాలకు, లింగ వివక్షత కు గురవుతున్న మహిళల అభివృద్ధికి ఆమె జీవితమే ఆదర్శం. ప్రజా సేవే లక్ష్యంగా, ఉద్యమమే జీవితంగా బ్రతికిన సదాలక్ష్మి గారు 2004 జూలై 24 వ తేదీన 75 సంవత్సరాల వయస్సులో గుండె సంబంధిత సమస్యతో మరణించడం జరిగింది. తొలితరం తెలంగాణ ఉద్యమ కారిణిగా సామాజిక ఉద్యమాలకు మహిళా సాధికారతకు ప్రతీకగా నిలిచి తెలంగాణ చారిత్రక ఉద్యమ వారసత్వాన్ని భావితరాలకు అందించే విధంగా ప్రజల నుండి వస్తున్న డిమాండ్స్ అయినా విగ్రహాల ఏర్పాటు, వివిధ సంస్థలకు ఆమె పేరు పెట్టాలని ఇదివరకే ఉన్న డిమాండ్లను పరిశీలించి భావితరాలకు ఆమె పోరాట జీవితాన్ని స్ఫూర్తిగా అందించడమే మనమిచ్చే ఘనమైన నివాళి.

Tuesday, July 19, 2022

MA History previous question paper sem4 paper5 women studies in modern india

MA History previous question paper sem4 paper5 women studies in modern india Code No. 344 FACULTY OFSOCIAL SCIENCES M.A. (HISTORY) IV-SEMESTER REGULAR EXAMINATIONS, JULY-2021 WOMENS STUDIES IN MODERN INDIA PAPER-V (a) Time: 2 Hours] 

Answer any FIVE from the follow 

[Max. Marks: questions in not more than FOUR pages each: (5x14-7 

1. Explain about the women pessimism under British rule. 

2. Critically examine the various sources helping in the writing of women's history. 

3. Examine the role of women in 19th century social reform movement. 

 4. Describe the aims and achievements of women organizations. 

5 Describe the achievements of Savithribai Phule, mouth bay 

 6 Discuss the ideas, work and role of Telangana women in Hyderabad State 

7 Describe the role of women in Indian National Movement. 

8. Write an essay on J. Eswaribai in women's Movement 

9. Explain the achievmenets of women under Gandhiji,

10. Critically examine the role of women in the Telangana armed struggle.

Wednesday, July 13, 2022

Indian History mock test Quiz 4 Indus valley civilisation

Indian History mock test Quiz 4 Indus valley civilisation indus valley civilisation test4

indus valley civilisation test4

Quiz

 

Bronze age civilisation free practice tests3

Bronze age civilisation free practice tests3 indus valley civilisation test3

indus valley civilisation test3

Quiz